Hvem er vi?


Hvad vil vi?

Med hjemmesiden ønsker vi at invitere til refleksion, inspiration, dialog, vidensdeling og debat om åndelig omsorg.
 
Vi ønsker at være et forum hvor du kan henvende dig, når du
·  er i tvivl om, hvordan du kommer i dialog med en patient om hans eksistentielle eller religiøse forhold
·  føler, du kommer til kort overfor en borgers angst for at dø
·  har haft en fortrolig samtale med en patient om dennes dybeste tanker og har brug for at dele din oplevelse med andre.
 
Vi håber, at du vil opleve hjemmesiden som et sted, hvor du
·  frit kan dele anonymiserede erfaringer, succeser og fortællinger fra dine oplevelser med at møde patienters og beboeres åndelige behov
·  henter inspiration, mod og lyst til at engagere dig i borgeres åndelige behov.
 
Kort sagt ønsker vi, at hjemmesiden må blive et redskab, som du kan bruge til at blive bedre rustet til at yde åndelig omsorg, til gavn for borgeren, så han oplever at blive mødt i sine åndelige overvejelser eller i sin åndelige smerte. (Læs mere om dette i artiklen, "Åndelig omsorg: Hvad er målet?")
 
Da målgruppen er plejepersonale fra hele plejesektoren vil vi på hjemmesiden skiftevis bruge udtrykkene patient, beboer og borger.


Hvad mener vi med åndelig omsorg?

Der er de senere år lanceret mange bud på en definition af åndelig omsorg. Vores opfattelse af åndelig omsorg kan rummes i følgende definitioner:
 
"Åndelig omsorg er i tanke, ord og handling at udvise dyb respekt for det hele menneske set som et unikt individ, hvor plejepersonen og patienten indgår i en ligeværdig relation."[1]
 
Åndelig omsorg er:
·  det at være opmærksom på brugerens eksistentielle spørgsmål og ressourcer,
·  at lytte til den mening, disse har i brugerens livshistorie
·  at hjælpe brugeren i hans/hendes arbejde med eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i hans/hendes eget livssyn[2].
 
Læs mere i artiklen, "Åndelig omsorg: Hvad er det?"
 


[1] Definitionen er inspireret af Kari Martinsens menneskesyn. Dam E. et al Sygeplejersken 5/2006 side 55.

[2] Hans Stifoss-Hansen & Kjell Kallenberg: Livssyn, sundhed og sygdom. Hans Reitzels Forlag 1998.
Bag aandeligomsorg.dk står tre sygeplejersker, som brænder for at udbrede åndelig omsorg i sygeplejen.
Se præsentation af initiativgruppen her til højre.

Initiativgruppen
Annette Langdahl (tovholder)
Annette C. Langdahl
Udviklingskonsulent i Dansk kristelig sygeplejeforening. Tidligere ansat som underviser i UC SYD. Derudover uddannet sygeplejefaglig vejleder og master i værdier og etik i organisationer, Århus Universitet.
Jeg brænder for åndelig omsorg og har erfaringer med at integrere i Åndelig omsorg i undervisningen i omsorg samt kommunikation og etik på sygeplejerskeuddannelsen. 
Jeg indgår i et større forskningsprojekt omkring åndelig omsorg med Syddansk Universitet (SDU) og sidder med i deres forskergruppe.
Derudover er jeg, i DKS regi,  igang med at udvikle et undervisningsforløb for sundheds personale i åndelig omsorg.
Grete Schärfe 
Pensioneret hospice-sygeplejerske, tidligere sygepleje-konsulent og ansvarshavende redaktør i Dansk Kristelig Sygeplejeforening, forfatter og underviser i temaer med relation til åndelig omsorg. Har 1. og 2. del på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet samt en 1-årig efteruddannelse i faglig og personlig udvikling og supervision.

Solveig Rosenkvist Sygeplejerske, psykoterapeut, MPF og underviser i åndelig omsorg, Herning. Yderligere oplysninger på www.novamentiz.dkHjemmesiden er tilknyttet Dansk Kristelig Sygeplejeforening og initiativgruppens udgangspunkt er den kristne tro, fordi vort samfund, og dermed den kontekst, åndelig omsorg udøves i, er funderet på kristne værdier, der bevidst og ubevidst præger både patienter og personale. Vi er af den opfattelse, at den kristne tro kan danne klangbund i mødet med den enkelte patient uanset dennes tro.
Kreativweb.dk - logo