Åndelig omsorg i psykomotorisk perspektiv


Publiceret af Line Jakobsen, den 15. juli 2019Bachelor

RESUME
Formålet med denne undersøgelse var at belyse, hvordan kropsbevidsthed kan bruges som en integreret del af den åndelige omsorg.
Undersøgelsen havde udgangspunkt i et casestudie, der tog udgangspunkt i to praksisbeskrivelser fra to behandlingsforløb, der blev gennemført under et praktikophold.

Problemformuleringen lød således: Hvordan kan kropsbevidsthed bruges som en integreret del af den åndelige omsorg for pårørende til kræftramte? Casebeskrivelserne 
blev analyseret med Giorgi's fænomenologiske analyse modificeret af Malterud. De primære teoretiske kilder var Merete Brantbjerg, Helle Winther og Maurice Merleau Ponty.

Undersøgelsen viste, at det kropslige arbejde var medvirkende til, at klienterne fik opbygget kropsbevidsthed og egenkontakt. De kropslige værktøjer førte til kropslige ressourcer, og dermed blev det nemmere for klienterne at rumme omsorgsrollen.
Tilmed medførte klienternes kropslige arbejde, at de kunne yde egenomsorg, udvise handlekraft og tage ejerskab for egne livsudfoldelsesmuligheder.
Der var dermed grundlag for, at arbejdet med at opbygge kropsbevidsthed kunne ses som åndelig omsorg.

Derudover havde analysen og diskussionen et sekundært fokus på den professionelles relation til klienterne, og deri det professionelle arbejde med at opbygge en god og tryg relation for klienterne.
Her kom det frem, at såvel empati, som anerkendelse og intersubjektivitet var vigtige elementer for at støtte bedst muligt op om klienternes livssituation og udvikling.

Hele opgaven kan rekvireres ved henvendelse til Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk

Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo